Wat wij doen

Organiseren voor de Toekomst

Complexiteit verminderen, wendbaarheid vergroten

Complexiteit is overal in onze wereld én die wereld verandert in hoog tempo. Organisaties moeten daarin mee. Stilstaan is geen optie voor wie ook in de toekomst relevant wil blijven. De maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zijn veelal niet eenvoudig, de antwoorden en oplossingen liggen niet voor de hand. Juist op die opgaven, en de organisaties die ervoor staan en ze willen aangaan, ligt onze focus. We willen organisaties, hun leiders, medewerkers en partners ondersteunen in hun ambitie toekomstbestendig te zijn door duurzaam waarde te creëren, te groeien en te ontwikkelen. 

Er zijn vaak ingrijpende aanpassingen op organisatorisch gebied nodig om effectief én adaptief te zijn: andere processen, business- en organisatiemodellen, verandering van cultuur en gedrag, werkplekinrichting, competenties en rollen van werknemers en managers. Wij helpen bij het bouwen en inrichten van organisaties en netwerken die in staat zijn om met complexiteit en dynamiek om te gaan. We helpen bij het verminderen van de complexiteit en het vergroten van de wendbaarheid van die organisaties zelf. En we helpen bij het ontwerpen en begeleiden van de veranderprocessen die daarvoor nodig zijn. 

Of het nu gaat om organisatie-ontwerp, het richten of inrichten van de organisatie, of een unieke veranderaanpak, onze ambitie is steeds om de condities te creëren voor effectieve dialogen en interacties die mensen tot beter beslissen en handelen in staat stellen. Want dat is waar ‘organiseren’ in de kern over gaat: beslissingen nemen om problemen op te lossen, aanpassingen doen, vernieuwing introduceren en realiseren. Op elk moment, ook onder moeilijke omstandigheden. 

De architectuur van een organisatie is bepalend voor effectieve dialogen en interacties. We ontwerpen en ontwikkelen organisatievormen, bedenken slimme oplossingen die teams tot handelen aanzetten en geven vorm aan verandertrajecten die mensen op een betere manier met elkaar in contact brengen. Zodat ze vol kracht en vertrouwen de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan.

TWIN

Total Workplace Innovation

Wij geloven dat échte verandering voortkomt uit een samenspel van participatieve verandering, slagvaardig organisatie-ontwerp en slimme oplossingen op het vlak van HR en Technologie, waarbij we de volledige complexiteit van een organisatie als geheel in het oog houden. We noemen dat Total Workplace Innovation (TWIN).

TWIN duidt op de tweeling van duurzame organisatie-performantie én werkbaarheid voor medewerkers. En op de twee gezichten van organisatie-ontwerp: zowel het ontwerpen van organisaties als van werkplekken in de meest brede zin van het woord.

Zo organiseren wij het gedachtenontmoetingsspel tussen mensen op een manier die hen helpt om zinvol te overleven als organisatie en die hen uitdaagt met zingevend werk.

Organisatie-ontwerp

Onze organisatiestructuren en -processen worden steeds complexer. Die complexiteit leidt tot starheid, silo-denken, interne gerichtheid, en een torenhoge beheerslast. Tot voortdurend coördineren, afstemmen en regelen om de machine op gang te houden. Op zeker moment gaat dat wringen. Prestaties staan onder druk, medewerkers raken verstrikt en beklemd, leiders en managers verliezen grip.

In de kern is Prepared Mind een ontwerpbureau. Wij bouwen en verbouwen organisaties en netwerken. En dat gaat verder dan het schetsen van een nieuw organogram. Onze methode voor organisatie-ontwerp heeft diepe wortels in de systeemtheorie en de sociotechnische ontwerpwetenschap. 

Participatieve verandering

Verandertrajecten vragen veel van mensen en organisaties. Daarom is het zo cruciaal om iedereen mee te krijgen met de aanleiding, de bedoeling en de principes. Wij hechten veel belang aan het inspireren en aligneren van directie- en leiderschapsteams bij de start van een traject.

Maar juist de (andere) medewerkers willen we ook graag meenemen vanaf het begin. Daarom is co-creatie voor ons geen modewoord. Wij staan in ons domein bekend als een team dat verandertrajecten ontwerpt en begeleidt waarin iedereen zich echt betrokken voelt.

Niet alleen binnen, maar ook tussen organisaties in complexe ecosystemen.

HR, Technologie & Kantoren

Naast het ontwerpen van nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden bedenken we mee de slimme oplossingen die passen bij werken in de 21ste eeuw, bijvoorbeeld op het vlak van de HR-organisatie of het gebruik van technologie en de inrichting van kantoren. Er is vandaag veel te doen rond Het Nieuwe/Hybride Werken, met prachtige interieurpareltjes als voorbeeld. Maar onze ambitie reikt verder dan een mooi en functioneel kantoor voor professionals.

Daarom maken wij in onze ontwerpconcepten maximaal de link tussen organisatiestructuur, cultuur en de organisatie-inrichting die daarbij moet passen. Alleen op die manier kun je een ‘workplace’ creëren die mensen echt van hun stoel haalt…

Ontwerpen én Ontwikkelen

Mensen duurzaam mobiliseren

Met een goed doordachte combinatie van groeps- en teaminterventies, coaching, training en opleiding mobiliseren we denkkracht, energie en een positieve mindset voor de verandering. Waarin wordt geluisterd naar alle belanghebbenden en meningen, vanuit het streven naar voortgang. Waarin thema’s van alle kanten worden bekeken, in verbinding met de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie. We hebben van dynamische, inspirerende workshops en werkconferenties ons handelsmerk gemaakt. We putten daarbij uit vele jaren ervaring met krachtige methoden die hun effectiviteit veelvuldig bewezen hebben. Whole Scale Change is het fundament. Daarbij maken we gebruik van o.a. Future Search, Open Space Technology, Appreciative Inquiry, The Conference Model en Scenario Planning. Wat ons onderscheidt is onze dieptekennis van al deze methodieken, plus het vermogen om ze te combineren en integreren tot een unieke maatwerkaanpak. Vaak krijgen we een organisatie beter in beweging na een tweedaagse conferentie met 150 medewerkers dan na 6 maanden hard werken met een gespecialiseerd projectteam.